Medezeggenschap.

Leerlingen, hun ouders/ verzorgers en medewerkers moeten kunnen meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school. Binnen Scholengroep Het Plein vinden we dat belangrijk. Bovendien schrijft de wet het voor. Scholengroep Het Plein heeft daarom een actieve medezeggenschapsraad (MR). Twee leden van de Deelraad van Helder vertegenwoordigen onze school binnen de MR. Het gaat om één ouder en één medewerker. De schoolraad is een gesprekspartner in de beleidsontwikkeling van Helder.

Ongeveer vijf keer per jaar gaan ouders en medewerkers met elkaar om de tafel zitten, om het beleid van de school kritisch te bekijken en te beoordelen. En om constructief mee te denken over het nog te voeren beleid.

Reglement
Huishoudelijk reglement Deelraad

Notulen
Deelraadsvergadering 06-09-2017
Deelraadsvergadering 13-11-2017
Deelraadsvergadering 13-12-2017


Deelraadsleden schooljaar 2019 - 2020

Oudergeleding 
mw. E. Ketelaars, voorzitter
dhr. O. Nooij, lid Deelraad en medezeggenschapsraad

Leerlinggeleding
Finn Thijssen, leerling 

Personeelsgeleding
mw. D. van Bakel, afgevaardigd naar MR 
mw. M. Valks, secretaris 
mw. L. van Tilborg